Kontakt - o firmě - Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1 ze dne 17. ledna 2008
podnikatele Petra Studeného podnikajícího pod označením Petr Studený – PEMAX,
IČ 40691225, místo podnikání Olešná 39, 393 01, zapsaný u ŽO MěÚ Pelhřimov
dále jen „Obchodní podmínky“

Úvodní ustanovení
- Tyto „Obchodní podmínky“ účinné od 17.2.2008 platí, pokud text příslušné smlouvy, jíž se tyto podmínky stávají součástí, výslovně nestanoví jinak. Obsah příslušné smlouvy/vztahu je tedy mj. určen těmito „Obchodními podmínkami“ (např. ve smyslu §273 Obchod.zákoníku).
- Podnikatel Petr Studený, podnikající pod označením Petr Studený – PEMAX, IČ 40691225, místo podnikání Olešná 39, 393 01, zapsaný u ŽO MěÚ Pelhřimov, má v předmětu podnikání mj. uvedeny opravy ostatních dopravních prostředků a koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje. Za podnikatele mohou ve stanoveném rozsahu jednat jeho zaměstnanci a pověřené či zmocněné osoby. Dále jen podnikatel.
- Tyto „Obchodní podmínky“ upravují právní vztahy a podmínky vznikající mezi uvedeným podnikatelem a jeho obchodními partnery, klienty, zákazníky, dále jen zákazník, při výkonu jeho podnikatelské činnosti, zejména při prodeje nových či použitých motorových dopravních prostředků, jejich součástí, příslušenství, doplňků a dalšího obvyklého sortimentu (oblečení, přilby, maziva, kosmetika, atd.) a výkonu souvisejících činností (údržba, opravy, tuning, úpravy, zprostředkování pojištění, obstarání prodeje věci, realizaci zkušebních či propagačních jízd, atd.), jsou nedílnou součástí příslušného smluvního vztahu (např. kupní smlouvy, atd.). Tyto obchodní podmínky jsou pro strany závazné od okamžiku, kdy vstoupí do vzájemného právního vztahu, tedy od okamžiku, kdy je mezi podnikatelem a zákazníkem učiněn jakýkoliv právní úkon.

Práva a povinnosti zákazníka
- Zákazník se zavazuje seznámit se všemi podmínkami uzavíraného obchodu, konkrétně s obsahem příslušné smlouvy, s těmito „Obchodními podmínkami“, návody k obsluze, technickými údaji či vlastnostmi, o případných rizikách, nebezpečích vyplývajících z nesprávného použití nebo údržby, zásadách ochrany života, zdraví, životního prostředí, právní odpovědnosti, správného užití, provozu, ovládání, údržbě, ošetřování, jakož i dalšími písemnými dokumenty, které mu podnikatel zpřístupní či ho na ně vhodnou formou upozorní. Tyto dokumenty musí být volně přístupné v každé provozovně podnikatele, nejlépe i dálkovým přístupem (internet), tak aby zákazník při seznamování s nimi nebyl omezován časově či prostorově. Zákazník se této své povinnosti se nemůže zprostit ani poukazem na své všeobecné znalosti a zkušenosti.
- Zákazník je povinen vždy si řádně předávanou věc/zboží/dílo/event. službu prohlédnout, zkontrolovat právní a faktický stav, nechat se seznámit/proškolit od podnikatele s ovládáním, užitím, údržbou a dalšími pro řádné užití předmětu plnění nezbytnými údaji či podmínkami. Zákazník má právo na účet jím přizvaného odborníka/odborníků, např. mechaniků, advokátů, zástupců sdružení na ochranu spotřebitelů.
- Zákazník se zavazuje ve všech písemných dokumentech uvést vždy pravé, správné a platné údaje o své totožnosti, zejména jméno a příjmení, trvalou adresu svého bydliště včetně čísla evidenčního a popisného, případně sídla právnické osoby, telefonický a eventuálně jiný kontakt. Za účelem event. ověření těchto údajů je zákazník povinen se prokázat podnikateli prostřednictvím nejméně dvou úředních dokladů, z nichž minimálně jeden musí být občanský průkaz; osoba zastupující právnickou osobu doloží oprávnění k jednání a výpis právnické osoby z OR či z jiného registru nebo evidence. A dále sdělit podnikateli správné a úplné případné další údaje, pokud jsou pro podnikatele v souvislosti s realizací obchodu nezbytné a pokud je podnikatel po zákazníkovi vyžaduje.

Práva a povinnosti podnikatele

- Podnikatel povinen zajišťovat své služby řádně a s náležitou odbornou péčí. Podnikatel je povinen chránit v rámci svých možností přiměřeným způsobem práva a oprávněné zájmy zákazníka.
- Podnikatel si vyhrazuje právo při svém plnění se odchýlit od výchozího podkladu, zadání či pokynů, pokud je odchylka v souladu s obvyklými postupy anebo pokud se odchylka v průběhu plnění podnikatele projeví jako technicky nutná nebo prakticky účelná, přičemž taková odchylka musí být v souladu se závaznými technickými normami a nesmí prokazatelně snižovat užitnou hodnotu věci.
- Podnikatel je povinen, umožňuje-li to povaha věci/zboží/díla/služby, tuto věc/zboží zákazníkovi předvést.
- V případech stanovených zákonem je podnikatel povinen řádně vyplnit záruční list.
- Není-li služba poskytnuta na počkání, je podnikatel povinen vydat zákazníkovi písemné potvrzení o převzetí objednávky s označením předmětu služby, její rozsah, jakost, cenu za provedené služby a termín jejího plnění.

Smluvní pokuta

- Při prodlení zákazníka s placením peněžitého závazku (kupní cena věcí/zboží a díla, ceny dopravy, ceny poskytnutých služeb, pronájmu, atd.), je zákazník povinen zaplatit podnikateli navíc smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na povinnost zákazníka uhradit podnikateli škodu či jinou újmu vzniklou pozdní úhradou.

Přechod nebezpečí na věci
- Nebezpečí škody na prodávané věci/zboží/díle přechází na zákazníka okamžikem předání prodané věci/zboží/díla/opravy nebo okamžikem, kdy byla věc/zboží doručena do místa určeného zákazníkem (složeno na tomto místě), pokud věc/zboží zákazník v tomto místě včas nepřevzal nebo připraveností předat zhotovené dílo/dokončenou opravu, pokud ho zákazník bezdůvodně odmítl převzít.

Výhrada vlastnického práva, uznání závazku zaplatit cenu věci/zboží/služeb/díla/opravy
- Stanoví se, že vlastnické právo k prodávané věci/zboží přechází na zákazníka teprve okamžikem, kdy zákazník uhradí podnikateli v plné výši kupní cenu prodávané věci/zboží/díla/služby/opravy, cenu dopravy (pokud byla doprava podnikatelem poskytována) a případné příslušenství z této pohledávky. Do doby přechodu vlastnického práva prodávané věci/zboží, je-li současně zákazník v prodlení s placením vyfakturované ceny věci/zboží, má podnikatel právo dodané věci/zboží podnikateli odejmout, a to i proti jeho vůli. Za tímto účelem se sjednává oprávnění podnikatele vstupovat na pozemky a do nemovitostí, ve kterých zákazník má tyto věci/zboží uloženy či kde bydlí/provozuje svoji činnost, přičemž podnikatel neodpovídá zákazníkovi za žádnou případnou škodu způsobenou výkonem práva odebrat dodané věci/zboží podle tohoto odstavce. Zároveň po tuto dobu nesmí a nemůže zákazník převést (a to ani přechodem) na třetí osobu vlastnické právo (pozastavuje se možná aplikace §446 Obchodního zákoníku).
- Odebráním dodaných věcí/zboží/dílo/služeb za podmínek podle předchozího odstavce nezbavuje zákazníka povinnosti zaplatit věci/zboží/dílo/služby, které zůstaly neodebrány, zaplatit rozdíl hodnoty věcí/zboží/díla/služeb (obecně předmětu plnění), které nebylo odebráno v kvalitě jaké bylo dodáno a zaplatit veškeré příslušenství z této pohledávky (smluvní pokutu, atd.), na které vznikl podnikateli právní nárok.
- Stanoví se, že podpisem na dodacím listu dodaných věcí/zboží, předávacího protokolu zhotoveného díla nebo v případě služeb výkaz o provedených službách, uznává zákazník (např. ve smyslu § 323 Obchodního zákoníku) svůj závazek zaplatit cenu dodaných věcí/zboží, provedeného díla či poskytnuté služby, vypočtenou podle vnitřních cenových předpisů podnikatele, platných v době dodání věcí/zboží, zhotovení díla, či poskytnutí služby, co do důvodu i výše.

Limitace náhrady škody
- Výše náhrady škody včetně event. újmy či jiného nároku na finanční plnění (vyčíslená přiměřená zadostiučinění, kompenzace zdravotní újmy,atd.), kterou je povinen plnit podnikatel se omezuje na maximálně dvojnásobek hodnoty dotčeného plnění z předmětné smlouvy.

Záruční doba
- Na věci/zboží poskytuje podnikatel zákonnou záruční dobu nebo prodlouženou v rámci podmínek stanovených konkrétním výrobcem nebo obchodním partnerem. Platí záruční doba uvedená v jednotlivých záručních listech či prohlášeních výrobce/obchodního partnera.
- Pokud to charakter zboží vyžaduje, je součástí věci/zboží český návod (postačí však i odkaz na příslušné www stránky s tímto návodem) a záruční list platný v České republice nebo v rámci zemí EU s vyznačenou záruční dobou. Není-li přiložen záruční list, postačí daňový doklad.
- Na základě písemné výzvy zákazníka a za platný poplatek podnikatel prodlouží záruční dobu až na 60 měsíců. Pro prodloužení záruční doby postačí, pokud zákazník doručí podnikateli písemnou výzvu k prodloužení záruční doby a uhradí příslušnost částku podnikateli. Písemná výzva musí být podnikateli doručena a výše uvedený příplatek musí být zaplacen nejpozději do dne převzetí věci, jinak platí základní záruční doba.

Reklamační řád
- Reklamační řád se řídí platnými právními předpisy (Občanský zákoník, Obchodní zákoník. zákon na ochranu spotřebitele, platná komunitární úprava, atd.).
- Podnikatel odpovídá (pokud neodpovídá přímo výrobce či generální dovozce) za vady zboží/věci/práce v záruční době. Práva z odpovědnosti za vady musí být řádně uplatněna u podnikatele v záruční době. Takové vady je podnikatel povinen bezplatně odstranit, a to po písemném oznámení/vyzvání (např. reklamační protokol) s přesnou specifikací vady od zákazníka.
- Po celou dobu trvání záruční doby je objednatel povinen provádět na své náklady běžnou údržbu a věci/zboží užívat tak, aby nemohlo dojít ke škodě a v souladu s běžnými podmínkami užívání těchto věcí a dalšími podmínkami sdělenými zákazníkovi podnikatelem.
- Zákazník bere plně na vědomí a souhlasí s tím, že podnikatel neodpovídá za vady vzniklé předchozím použitím a opotřebením věci/zboží (pokud se jedná o věci/zboží použité; za vady vzniklé po převzetí věcí/zboží zákazníkem; za vady, na které byl zákazník výslovně upozorněn; a za vady, o kterých zákazník v době uzavření příslušné smlouvy věděl nebo musel vědět (tzv. vady zjevné). Zákazník je povinen uplatnit práva odpovědnosti podnikatele za vady tyto vady oznámit podnikateli bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil nebo mohl zjistit při vynaložení odborné péče; v opačném případě jeho nároky z odpovědnosti za vady zanikají.
- Záruka se nevztahuje, kromě dalších, nevztahuje na tyto případy: zboží bylo reklamováno po záruční době, zboží bylo reklamováno v porušeném obalu, zboží bylo neodborně provozováno, instalováno, upravováno či opravováno, zboží bylo používáno v rozporu se svým určením (kategorie výrobku/zboží), návodem, instrukcemi, byla překročena rychlostní, výkonová, hmotnostní, atmosférická (prostředí, prašnost, zima, vítr ...) omezení , zboží bylo poškozeno živlem vnějšími vlivy (vodou, bleskem, ohněm nebo el. výbojem), došlo k neoprávněné změně údajů v záručním listě, nebyla dodržena obecně známá pravidla, reklamaci nelze uplatnit na běžný spotřební materiál a náplně.

Výhrada chyb a překlepů
- Přestože se podnikatel, v míře kterou po něm lze spravedlivě požadovat, snaží o maximální srozumitelnosti, přesnost údajů a cen uvedených u věci/zboží, může se přes veškerou pečlivost stát, že se v takto velkém množství údajů vyskytne chyba, nepřesnost nebo překlep v názvu zboží, jeho technické specifikaci, popisu, obrázku, v nabízených variantách zboží, ceně zboží nebo u jiného údaje uvedeného u zboží.
- Podnikatel proto nemůže garantovat věcnou správnost obsahu popisek, návodů, reklamních a propagačních letáků, webových stránek; podnikatel si vyhrazuje právo chyb a překlepů, a právo aktualizace údajů u věcí/zboží či služeb bez předchozího upozornění.
- Nalezne-li zákazník či třetí osoba v těchto údajích jakékoliv překlepy, nepřesnosti či nejasnosti, bude podnikatel jedině rád, bude-li o tomto informován.

Osobní údaje
- Z osobních údajů budou použity pouze ty, které dostačují k bezpečné a nezaměnitelné identifikaci zákazníka, tak aby umožnily splnění účelu smluvních vztahu; tyto údaje nejsou dále zpracovávány.
- Podnikatel osobní údaje obecně soustavně nesbírá, neshromažďuje a nezpracovává; užívá jich výhradně pro svoji potřebu.
- Pokud zákazník udělí podnikateli souhlas s nakládáním s osobními údaji, budou tyto údaje uloženy, aby je podnikatel při styku se zákazníkem mohl používat. Osobní údaje mohou sloužit k celé řadě různých účelů, např. přímé poskytování služeb zákazníkům, marketing, průzkum trhu, evidence údajů o prodeji/službách, produktové svolávací akce, ověřování údajů, a také pro případný kontakt. Jakékoliv nakládání s osobními údaji, včetně jejich zpracování, je možné jen za podmínek stanovených právními předpisy (zejména zákona č. 101/2000 Sb.). Zákazník může souhlas s nakládáním se svými osobními údaji kdykoliv bezplatně písemně odvolat.

Odstoupení od smlouvy
- Podnikatel má právo od příslušné smlouvy odstoupit z důvodu zásahu orgánu veřejné správy anebo zásahu vyšší moci (tj. jím nezaviněných závažných okolností, které mu brání v jeho plnění z příslušné smlouvy), dále v případě pokud zákazník je nebo byl v prodlení dále než 30 dní s úhradou některé platby dle příslušné smlouvy
- Zákazník má právo odstoupit mj. v případě, že se podnikatel dostane do prodlení déle než 30 dní s dokončením svého plnění dohodnutého v příslušné smlouvě.
- V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran se smlouva ruší ke dni, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na smluvní pokutu, storno poplatek, náhradu škody a náhradu nákladů na údržbu a ochranu věci/zboží před vznikem škody. Případné vzájemné pohledávky po odstoupení od smlouvy budou vypořádány vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede podnikatel.

Doručování
- Pro účely smlouvy bude zásilka zasílaná zákazníkovi považována za doručenou, pokud od držitele poštovní licence, kurýrní společnosti nebo jiné vhodné, podnikatelem pověřené osoby tuto zásilku osobně převezme adresát nebo jiná osoba v místě skutečného pobytu/bydliště/podnikání/sídla/provozovny adresáta. V případech, kdy zásilka bude uložena, bude zásilka považována za doručenou 10. den po tomto uložení. Za doručenou bude považována i zásilka, která nebude uložena, ale doručovatel ji vrátí zpět podnikateli jako nedoručenou z důvodu, že zákazník nebude na příslušné adrese dosažitelný. Za doručenou bude považována i zpráva odeslaná zákazníkovi prostřednictvím faxu nebo e-mailu na číslo/adresu uvedenou v příslušné smlouvě. Pokud na straně zákazníka stojí více než jedna osoba, stačí zásilku anebo zprávu doručit pouze jedné z těchto osob.

Závěrečná ustanovení a řešení sporů
- V případě, kdy na straně zákazníka stojí více než jedna osoba, je úkon učiněný kteroukoli z těchto osob činěn jménem všech osob stojících na straně zákazníka ve věcech příslušných smluvních vztahů a každou z nich v plném rozsahu zavazuje, a to včetně podpisu veškerých souvisejících listin (např. dodatky ke smlouvě, žádosti o provedení změn či doplňků, atd.).
- Dále platí, že úkon činěný podnikatelem vůči kterékoli z osob stojících na straně zákazníka je úkonem činěným vůči všem osobám stojícím na straně zákazníka.
- Podnikatel se vynasnaží vyřešit veškeré spory především dohodou se zákazníkem. Pokud se spor nepodaří vyřešit smírnou cestou, podnikatel a zákazník se dohodli, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s jejich vztahem budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení u rozhodce pana Vladimíra Syručka, kancelář Werichova čp. 1145/33, 152 00 Praha 5, Česká republika, tel/fax: +420 251 680 181, mobil: +420 777 671 229, e-mail: syrucek@kaskady.cz, syrucek@volny.cz. a to podle zásad spravedlnosti. Rozhodčí řízení bude probíhat pouze písemně, tj. bez ústního projednání věci. Strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených. Rozhodčí řízení se bude konat v českém jazyce.“
- O změně „Obchodních podmínek“ je podnikatel povinen informovat (vývěskou v provozovnách, sídle a na příslušných www stránkách) potencionální zákazníky po dobu nejméně 30 kalendářních dnů před dnem provedení změny. Po tuto dobu platí „Obchodní podmínky“ bez požadovaných změn.


© ENSiS 2008

Veškeré údaje uvedené na těchto www stránkách jsou pouze ilustrativní.
úpravny vody | korálky | originální dárky | Bugaboo | vibrátory a erotické pomůcky | Quad | krby Romotop | Swarovski | sportovní poháry